Manga
Nhân vật phản diện Sau khi nghe lén tiếng lòng nữ chính muốn làm hậu cung của ta!

Nhân vật phản diện Sau khi nghe lén tiếng lòng nữ chính muốn làm hậu cung của ta! [Manhua]

Story of: Nhân vật phản diện Sau khi nghe lén tiếng lòng nữ chính muốn làm hậu cung của ta!

Đường Du xuyên không tới thế giới đô thị sảng văn, trở thành nhân vật phản diện giàu có! Những gì thèm muốn trong lòng không ngờ đều bị các nữ chính "nghe lén"! Thế là đồng loạt các nàng đều muốn lấy hắn!

36
0
5

Danh sách Chương

Chương 122
1 tháng trước

13

Chương 121
1 tháng trước

6

Chương 120
1 tháng trước

9

Chương 119
1 tháng trước

10

Chương 118
1 tháng trước

10

Chương 117
1 tháng trước

7

Chương 116
1 tháng trước

10

Chương 115
1 tháng trước

6

Chương 114
1 tháng trước

11

Chương 113
1 tháng trước

9

Chương 112
1 tháng trước

11

Chương 111
1 tháng trước

11

Chương 110
1 tháng trước

7

Chương 109
1 tháng trước

5

Chương 108
1 tháng trước

11

Chương 107
1 tháng trước

8

Chương 106
1 tháng trước

12

Chương 105
1 tháng trước

10

Chương 104
1 tháng trước

13

Chương 103
1 tháng trước

11

Chương 102
1 tháng trước

10

Chương 101
1 tháng trước

13

Chương 100
1 tháng trước

12

Chương 99
1 tháng trước

12

Chương 98
1 tháng trước

12

Chương 97
1 tháng trước

12

Chương 96
1 tháng trước

12

Chương 95
1 tháng trước

12

Chương 94
1 tháng trước

12

Chương 93
1 tháng trước

12

Chương 92
1 tháng trước

12

Chương 91
1 tháng trước

6

Chương 90
1 tháng trước

13

Chương 89
1 tháng trước

13

Chương 88
1 tháng trước

6

Chương 87
1 tháng trước

12

Chương 86
1 tháng trước

11

Chương 85
1 tháng trước

9

Chương 84
1 tháng trước

12

Chương 83
1 tháng trước

15

Chương 82
1 tháng trước

9

Chương 81
1 tháng trước

12

Chương 80
1 tháng trước

11

Chương 79
1 tháng trước

8

Chương 78
1 tháng trước

14

Chương 77
1 tháng trước

13

Chương 76
1 tháng trước

11

Chương 75
1 tháng trước

10

Chương 74
1 tháng trước

9

Chương 73
1 tháng trước

10

Chương 72
1 tháng trước

8

Chương 71
1 tháng trước

12

Chương 70
1 tháng trước

11

Chương 69
1 tháng trước

8

Chương 68
1 tháng trước

8

Chương 67
1 tháng trước

12

Chương 66
1 tháng trước

6

Chương 65
1 tháng trước

11

Chương 64
1 tháng trước

9

Chương 63
1 tháng trước

13

Chương 62
1 tháng trước

12

Chương 61
1 tháng trước

13

Chương 60
1 tháng trước

13

Chương 59
1 tháng trước

9

Chương 58
1 tháng trước

10

Chương 57
1 tháng trước

13

Chương 56
1 tháng trước

12

Chương 55
1 tháng trước

12

Chương 54
1 tháng trước

11

Chương 53
1 tháng trước

9

Chương 52
1 tháng trước

11

Chương 51
1 tháng trước

10

Chương 50
1 tháng trước

10

Chương 49
1 tháng trước

11

Chương 48
1 tháng trước

8

Chương 47
1 tháng trước

10

Chương 46
1 tháng trước

14

Chương 45
1 tháng trước

15

Chương 44
1 tháng trước

13

Chương 43
1 tháng trước

14

Chương 42
1 tháng trước

9

Chương 41
1 tháng trước

8

Chương 40
1 tháng trước

12

Chương 39
1 tháng trước

11

Chương 38
1 tháng trước

11

Chương 37
1 tháng trước

11

Chương 36
1 tháng trước

11

Chương 35
1 tháng trước

13

Chương 34
1 tháng trước

12

Chương 33
1 tháng trước

10

Chương 32
1 tháng trước

12

Chương 31
1 tháng trước

10

Chương 30
1 tháng trước

11

Chương 29
1 tháng trước

11

Chương 28
1 tháng trước

9

Chương 27
1 tháng trước

11

Chương 26
1 tháng trước

10

Chương 25
1 tháng trước

10

Chương 24
1 tháng trước

14

Chương 23
1 tháng trước

10